Vad är rörelsemarginal?

Rörelsemarginalen är ett mått på hur lönsam en verksamhet är. Den visar hur mycket av varje intjänad krona som återstår efter att alla kostnader för att producera varorna eller tjänsterna har dragits av. Rörelsemarginalen beräknas genom att ta skillnaden mellan omsättningen och de direkta kostnaderna för varor och tjänster (rörelsekostnader) och dividera med omsättningen.

Resultatet uttrycks vanligtvis i procent. Ju högre rörelsemarginal, desto mer lönsam är verksamheten. Rörelsemarginalen är ett viktigt mått för företag att mäta eftersom det hjälper dem att identifiera områden där de kan minska kostnaderna och öka lönsamheten.


Kontakta Joakim för att hitta bästa redovisningslösningen till ditt företag