Vad är kassaflödesanalys?

Kassaflödesanalys är ett viktigt verktyg för att förstå och hantera ett företags ekonomi. Det handlar om att undersöka hur pengar strömmar in och ut ur företaget under en viss tidsperiod, ofta ett kalenderår, ett kvartal eller en månad. Genom att göra en kassaflödesanalys kan man avgöra om företaget har tillräckligt med kassamedel för att betala räkningar, investera i nya projekt och hantera oväntade utgifter.

Det finns tre huvudsakliga komponenter i en kassaflödesanalys: det operativa kassaflödet, investeringskassaflödet och det finansiella kassaflödet. Det operativa kassaflödet visar pengar som strömmar in och ut från företagets dagliga verksamhet, såsom intäkter från försäljning och kostnader för råvaror och arbetskraft. Investeringskassaflödet visar pengar som strömmar in och ut från företagets investeringar, såsom köp och försäljning av fastigheter eller utrustning. Det finansiella kassaflödet visar pengar som strömmar in och ut från företagets finansiella verksamhet, såsom lån och aktieemissioner.

En viktig del av kassaflödesanalysen är att jämföra ett företags kassaflöde med dess resultaträkning och balansräkning. Resultaträkningen visar företagets intäkter och kostnader under en viss tidsperiod, medan balansräkningen visar företagets tillgångar, skulder och eget kapital vid en viss tidpunkt. Genom att jämföra dessa tre dokument kan man få en bredare bild av företagets ekonomiska ställning och identifiera problem och möjligheter.Kontakta Joakim för att hitta bästa redovisningslösningen till ditt företag