Redovisning

Redovisning innebär bland annat att registrera, bearbeta och rapportera information som ska underlätta beslut i ekonomiska frågor. Till redovisningen hör bokföring, analyser, budgetering, upprättande av bokslut och årsredovisning, mm. Alla underlag som berör redovisningen ska sparas, dels för att du är skyldig att spara räkenskapsinformation, dels för att du lätt ska hitta allt.
Tips om redovisning
Publicerad: 2023-06-05
Vad är ekonomistyrning?
Ekonomistyrning är en viktig process för alla företag. Det handlar som ordet antyder om att planera och styra företagets ekonomi för att uppnå aktuella mål och strategier. Genom ekonomistyrning kan företag identifiera sina styrkor och svagheter, ta beslut baserade på tillgänglig information och maximera företagets lönsamhet.
Publicerad: 2023-05-10
Vad är löpande bokföring?
Löpande bokföring handlar om att registrera företagets affärshändelser samt ge en systematisk översikt över dessa. Bokföringslagen kräver att företag har en ordnad bokföring, i annat fall riskerar företaget att göra sig skyldigt för bokföringsbrott. Men löpande bokföring är också viktigt för företagets egen kontroll över sin ekonomi.
Publicerad: 2023-05-07
Viktigt att tänka på när du ska starta ett företag
Det finns många saker att tänka på när du ska starta ett företag. Först och främst är det viktigt att du har en hållbar affärsidé och att du förstår marknaden och din målgrupp. Du bör också undersöka konkurrensen och se till att din idé är unik och att det finns en efterfrågan på du tänker erbjuda.
Publicerad: 2023-05-02
Vad är ett bokslut?
Ett bokslut är en sammanställning av ett företags ekonomiska verksamhet under ett räkenskapsår. Bokslutet består av olika ekonomiska rapporter, främst en balansräkning och en resultaträkning. Bokslutet är ett viktigt verktyg för företagets ledning och aktieägare men även för andra intressenter som vill få en överblick över företagets ekonomiska ställning.
Publicerad: 2023-04-27
Vad är en bokföringsbyrå?
En bokföringsbyrå, eller redovisningsbyrå som de oftast kallas i dag, är en professionell serviceleverantör som erbjuder tjänster relaterade till ekonomi och redovisning för företag och organisationer.
Publicerad: 2023-04-24
Vad är skatterådgivning?
Skatterådgivning innebär att ge företag och företagsägare råd och vägledning om hur man bäst hanterar skatter och avgifter, inte minst att när det gäller att minimera den totala skatten genom att vidta smarta åtgärder inom lagens råmärken.
Publicerad: 2023-04-18
Vad är EBITDA?
EBITDA är ett nyckeltal som mäter företagets rörelseresultat före räntor, skatt, nedskrivningar och avskrivningar. Bokstäverna står för Earnings Before Interest and Tax, Depreciation and Amortization.
Publicerad: 2023-04-11
Viktigt att tänka på när du ska ha leasingbil i ditt företag
När man överväger att skaffa en leasingbil till sitt företag, finns det viktiga faktorer som man bör ta hänsyn till. En av de viktigaste faktorerna är kostnaden för leasingen.
Publicerad: 2023-04-03
10 tips för effektiv hantering av ditt företags bokföring och redovisning
Bokföring och redovisning kan vara en utmaning för många företag. Det är viktigt att ha kontroll över företagets ekonomi för att fatta informerade och välgrundade beslut och för att möjliggöra för företaget att växa och utvecklas.
Publicerad: 2023-03-27
Viktigt att tänka på när man ska starta restaurang?
Det finns många saker att tänka på när man ska starta en restaurang. Här är några av de viktigaste.
Publicerad: 2023-03-23
Hur man sparar pengar genom att anlita en redovisningsbyrå
Att spara pengar är en viktig del i att driva ett framgångsrikt företag. En redovisningsbyrå kan hjälpa dig att hantera dina ekonomiska resurser på ett effektivt sätt och ge dig de verktyg du behöver för att begränsa dina kostnader. Här är några tips på hur du kan jobba med en redovisningsbyrå för att spara pengar:
Publicerad: 2023-03-16
Vad är räntabilitet?
Räntabilitet är ett mått på företagets lönsamhet. Det visar hur mycket vinst företaget gör i förhållande till det investerade kapitalet. Räntabiliteten beräknas genom att ta företagets vinst och dividera med det totala investerade kapitalet (t ex eget kapital och främmande kapital, dvs lånade pengar).
Publicerad: 2023-03-13
Vad är rörelsemarginal?
Rörelsemarginalen är ett mått på hur lönsam en verksamhet är. Den visar hur mycket av varje intjänad krona som återstår efter att alla kostnader för att producera varorna eller tjänsterna har dragits av. Rörelsemarginalen beräknas genom att ta skillnaden mellan omsättningen och de direkta kostnaderna för varor och tjänster (rörelsekostnader) och dividera med omsättningen
Publicerad: 2023-03-09
Vad är en leasingbil?
Leasingbil är ett sätt att äga och använda en bil utan att behöva köpa den. Istället för att köpa bilen, betalar man en månadskostnad för att använda den under en viss tid. Leasingtiden varierar vanligtvis mellan 12 och 48 månader.
Publicerad: 2023-03-06
Vad är avstämning av skattekonto?
Avstämning av skattekontot innebär att man jämför det belopp som ett företag har betalat i skatt med det belopp som ska betalas enligt den skattesats som gäller. Om det visar sig att för lite skatt har betalats, är det företaget som är ansvarigt för att betala det resterande beloppet
Publicerad: 2023-03-01
Vad är kassaflödesanalys?
Kassaflödesanalys är ett viktigt verktyg för att förstå och hantera ett företags ekonomi. Det handlar om att undersöka hur pengar strömmar in och ut ur företaget under en viss tidsperiod, ofta ett kalenderår, ett kvartal eller en månad. Genom att göra en kassaflödesanalys kan man avgöra om företaget har tillräckligt med kassamedel för att betala räkningar, investera i nya projekt och hantera oväntade utgifter.
Publicerad: 2023-02-27
Vad är hållbarhetsredovisning?
Hållbarhetsredovisning, också kallad CSR-rapportering (Corporate Social Responsibility), är ett verktyg som hjälper företag, organisationer och andra verksamheter att redogöra för sina ansträngningar inom området hållbarhet. Hållbarhetsredovisning ger en överblick över företagets sociala, miljömässiga och ekonomiska prestationer samt dess framsteg i att uppfylla hållbarhetsmål.
Publicerad: 2023-02-22
Hållbarhetsrapportering enligt NSRS
I Sverige har det blivit allt vanligare att företag och organisationer publicerar hållbarhetsrapporter som redovisar hur de arbetar med sociala, miljömässiga och ekonomiska faktorer. Hållbarhetsrapporter är ett viktigt verktyg för att främja hållbarhet och transparens i verksamheten.
Publicerad: 2023-02-20
Vad är Swish?
Swish är en svensk mobilbetalningstjänst som gör det möjligt för användare att skicka och ta emot pengar direkt via sin mobiltelefon. Tjänsten är utvecklad av de svenska bankerna och är kopplad till användarens bankkonto.
Publicerad: 2023-02-15
Vad är likviditetsbudget?
Likviditetsbudgeten är ett verktyg för att förutse ett företags kassaflöde. Likviditetsbudgeten är viktig för att säkerställa att företaget har tillräckligt med likvida medel för att betala räkningar och skulder och hantera oplanerade utgifter. Därför bör den göras för en kortare period, helst månadsvis.
Publicerad: 2023-02-13
Vad är omsättning?
Med omsättning menas hur mycket ett företag har sålt varor och tjänster för under en viss period. Omsättning är ett viktigt nyckeltal för många företag eftersom det ger en indikation på hur väl verksamheten presterar och hur stor efterfrågan är på företagets produkter eller tjänster. En hög omsättning kan vara ett tecken på att företaget har en stark marknadsposition och är konkurrenskraftigt, medan en låg omsättning kan indikera att det finns utmaningar med att sälja produkterna eller tjänsterna.
Publicerad: 2023-02-10
Vad är kapitalförsäkring?
En kapitalförsäkring är en försäkring som ger innehavaren möjlighet att spara pengar under en viss tid, vanligtvis många år. Under den tiden betalar innehavaren in regelbundna premier till försäkringsbolaget. Pengar från kapitalförsäkringen betalas normalt ut tidigast efter tio år.
Publicerad: 2023-02-08
Vad är skattekonto?
Ett skattekonto är en typ av konto som används för att hålla koll på skatter som ett företag eller en privatperson ska betala till staten. På skattekontot samlas all information om skatter, såsom inbetalda skatter, skatter som ska betalas, avdrag och krediteringar. Det gör det lättare för företaget eller privatpersonen att hålla koll på sin skattesituation och se till att alla skatter betalas i tid.
Publicerad: 2023-02-06
Vad är avskrivningar?
Avskrivning är en redovisningsterm som innebär att man delar upp utgiften för en tillgång, t ex en maskin eller byggnad, och fördelar den över ett antal år. Syftet med avskrivningar är att reflektera den faktiska förbrukningen av en tillgång i ett företags resultaträkning över tid.
Publicerad: 2023-01-30
Vad är kassalikviditet?
Kassalikviditet är ett av de viktigaste nyckeltalen då det visar avgör företagets förmåga att betala sina räkningar och skulder på kort sikt, dvs att det finns tillräckligt med kontanter eller tillgångar som kan omsättas snabbt, till exempel bankkonton och företagsvärdepapper, för att täcka de kortfristiga skulderna.
Publicerad: 2023-01-27
Vad är resultaträkning?
Resultaträkningen, även känd som intäkts- och kostnadsräkning, är den andra huvuddelen i företagets bokslut och visar företagets intäkter och kostnader under en viss tidsperiod.
Publicerad: 2023-01-23
Vad är rörelseresultat?
Rörelseresultat, också känt som driftsresultat eller bruttoresultat, är det resultat som uppstår från företagets verksamhet under en viss tidsperiod.
Publicerad: 2023-01-16
Vad är en balansräkning?
Balansräkning är ett viktigt verktyg för att mäta ett företags eller en organisations finansiella ställning. Balansräkningen ger en översikt över företagets tillgångar, skulder och eget kapital och kan användas för att bedöma företagets likviditet, soliditet och förmåga att generera vinst.
Publicerad: 2023-01-11
Vad ska jag tänka på när jag väljer redovisningsbyrå?
Det finns många saker att tänka på när du ska välja redovisningsbyrå. Här är några viktiga faktorer att tänka på:

Publicerad: 2022-12-19
Varför ska du välja fast pris på redovisningstjänster?
Fast pris på redovisningstjänster ger budgetkontroll, enkel jämförelse, mindre tidskrävande och ökad trygghet. Fokusera på att driva din verksamhet istället för att följa upp kostnader med din leverantör. Välj det bästa alternativet för dig och din verksamhet.Publicerad: 2022-12-18
Hälsa och sjukvård, vad är skattepliktigt eller förmån?
Förmåner relaterade till tjänstgöring, såsom tjänstgöring å insjuknade utomlands, läkemedel vid tjänstgöring, förebyggande behandlingar, vaccination och tandvård, är undantagna från skatteplikt. Allmän hälsovård är normalt skattepliktig, men det är viktigt att hålla bevis och rådfråga en skatterådgivare.
Publicerad: 2022-12-16
Vad är bokföring?
Bokföring är en viktig del av företagsverksamheten, eftersom det ger en översikt över företagets ekonomi och möjlighet att följa upp dess resultat. Bokföring kan delas in i löpande bokföring och årsbokföring. En redovisningsbyrå är en organisation som erbjuder tjänster inom bokföring och kan vara en värdefull resurs för företag som behöver hjälp med bokföringen.
Publicerad: 2022-11-22
Varför är det bra att anlita en redovisningsbyrå?
En professionell redovisningsbyrå hjälper företag med ekonomiska uppgifter såsom bokföring, skatterådgivning och budgetplanering. De ger också rådgivning om finansiella frågor och hjälper företag att förstå finansiella rapporter.
Publicerad: 2022-11-17
Vad är redovisning?
Redovisning handlar om att samla in, bearbeta och presentera ekonomisk information för olika ändamål. Det finns två huvudområden: löpande bokföring och årsredovisning. Redovisning är viktigt för företag och organisationer eftersom det ger en strukturerad översikt över deras ekonomiska läge och möjlighet att följa upp och utvärdera resultat.
Publicerad: 2022-06-26

Vad är skillnaden på redovisningskonsult och en revisor?
Redovisningskonsulten och revisorn kompletterar varandra. Beroende på situation och bolag varierar behoven, men båda spelar en viktig roll vid beslut som påverkar ekonomin
Publicerad: 2022-06-22

Är registreringskostnader för bolag avdragsgillt?
Nej, kostnader som man har för att bilda ett företag är inte avdragsgilla och det gäller oavsett företagsform.Vad är redovisning?

Redovisning handlar om att sammanställa företagets ekonomiska information och dokumentera den. Det handlar primärt om företagets resultat, ställning och utveckling.

Redovisningen består av olika delar:

• den löpande bokföringen där du bokför alla verifikationer i kronologisk ordning och fördelar beloppen på olika konton
• avstämningar av den löpande bokföringen
• arkiveringen, där du sparar alla verifikationer, rapporter och andra viktiga handlingar i upp till sju år
• balansrapporter, resultatrapporter, likviditetsrapporter mm
• budgetarbetet
• kontoplanen
• årsbokslut eller årsredovisning.


Vad är skillnaden mellan bokföring och redovisning?
Begreppen redovisning och bokföring används ofta för ungefär samma saker. Skillnaden kan liknas vid den mellan volleyboll och idrott. Bokföring är en del av redovisningen på samma sätt som volleyboll är en del av idrotten. Bokföringen är den del av redovisningen som innebär att uppgifter

förs in i en bokföringsbok eller att uppgifter registreras i ett bokföringsprogram. Arkiveringen, uppläggningen av redovisningssystemet, avstämningen och framtagandet av månadsrapporter hör också till bokföringen. Redovisningen innebär även annat än bokföring, t ex analys av

rapporter, uppläggning av budget, upprättande av bokslut och årsredovisning, mm.


Frågor & svar om redovisning


Kontakta Joakim för att hitta bästa lösningen till ditt företag

Joakim Flodin Goude
070 - 271 21 67
joakim.goude@slipp.se