Redovisning

Redovisning innebär bland annat att registrera, bearbeta och rapportera information som ska underlätta beslut i ekonomiska frågor. Till redovisningen hör bokföring, analyser, budgetering, upprättande av bokslut och årsredovisning, mm. Alla underlag som berör redovisningen ska sparas, dels för att du är skyldig att spara räkenskapsinformation, dels för att du lätt ska hitta allt.

Vad är redovisning?

Redovisning handlar om att sammanställa företagets ekonomiska information och dokumentera den. Det handlar primärt om företagets resultat, ställning och utveckling.

Redovisningen består av olika delar:

• den löpande bokföringen där du bokför alla verifikationer i kronologisk ordning och fördelar beloppen på olika konton
• avstämningar av den löpande bokföringen
• arkiveringen, där du sparar alla verifikationer, rapporter och andra viktiga handlingar i upp till sju år
• balansrapporter, resultatrapporter, likviditetsrapporter mm
• budgetarbetet
• kontoplanen
• årsbokslut eller årsredovisning.


Vad är skillnaden mellan bokföring och redovisning?
Begreppen redovisning och bokföring används ofta för ungefär samma saker. Skillnaden kan liknas vid den mellan volleyboll och idrott. Bokföring är en del av redovisningen på samma sätt som volleyboll är en del av idrotten. Bokföringen är den del av redovisningen som innebär att uppgifter

förs in i en bokföringsbok eller att uppgifter registreras i ett bokföringsprogram. Arkiveringen, uppläggningen av redovisningssystemet, avstämningen och framtagandet av månadsrapporter hör också till bokföringen. Redovisningen innebär även annat än bokföring, t ex analys av

rapporter, uppläggning av budget, upprättande av bokslut och årsredovisning, mm.


Frågor & svar om redovisning
Vad är löpande redovisning?
Löpande redovisning innebär registrering (bokföring) och avstämning av ekonomisk information (affärshändelser). Den löpande redovisningen består i grunden av grundbokföring och huvudbokföring.

I grundbokföringen ser man alla affärshändelser i den ordning som de har registrerats. Verifikationerna ska numreras löpande så att det är möjligt att följa i vilken ordning de har registrerats. Exempel på verifikationer är fakturor och kvitton. Dagbok är en annan benämning på grundbokföringen.

I huvudbokföringen presenteras redovisningen uppdelad på olika konton, som ger en systematisk översikt över företagets ställning och resultat.

I dag jobbar de allra flesta i ett bokföringsprogram och då görs i princip de båda typerna av bokföring samtidigt.

Vad är intern redovisning?
Den interna redovisningen är inte lagreglerad, utan används av företaget som underlag för ekonomistyrning och kontroll av verksamheten. Den interna redovisningen kan bestå av intressanta nyckeltal, budgetering, investerings-, produkt- och projektkalkylering eller uppföljande kalkylering.
Vad är extern redovisning?
Med extern redovisning menas den redovisning som bokföringslagen och andra lagar men även andra intressenter kräver att företaget upprättar. Den kallas även affärsredovisning. Den externa redovisningen utmynnar i företagets offentliga redovisning. Den omfattar årsbokslut, årsredovisning och delårsrapporter.
Viktigt att tänka på med redovisningen?
När det gäller den externa redovisningen är det viktigt att den sköts i enlighet med de regler som finns i bokföringslagen, årsredovisningslagen, m fl. Annars riskerar företaget att göra sig skyldigt till bokföringsbrott. Beträffande den interna redovisningen måste underlagen vara korrekta för att företaget ska ha ett tillförlitligt beslutsunderlag.


Kontakta Joakim för att hitta bästa lösningen till ditt företag

Joakim Flodin Goude
070 - 271 21 67
joakim.goude@slipp.se