Vad är redovisning?

Vad är redovisning?

Redovisning är den del av ett företags verksamhet som handlar om att systematiskt samla in, bearbeta och presentera ekonomisk information. Detta kan göras för olika ändamål, till exempel för att följa upp företagets ekonomi, fatta affärsbeslut, följa lagar och regler eller för att informera aktieägare, kreditgivare och andra intressenter om företagets ekonomiska läge.

Redovisning kan delas in i två huvudområden:

  • löpande bokföring, och
  • årsredovisning.

Löpande bokföring handlar om att dagligen föra in och registrera företagets ekonomiska händelser på olika bokföringskonton, till exempel rörelsekonton och balanskonton. Detta kan göras manuellt eller med hjälp av ett bokföringsprogram. Löpande bokföring är en viktig del av företagets ekonomistyrning, eftersom den ger en översikt över företagets ekonomiska läge och möjlighet att följa upp verksamhetens resultat.

Årsredovisning handlar om att sammanställa och presentera företagets ekonomiska resultat och ställning för en viss tidsperiod, vanligtvis ett år. Årsredovisningen består av en resultaträkning, en balansräkning och en kassaflödesanalys samt en förvaltningsberättelse där företaget redogör för sin verksamhet och de beslut och händelser som har påverkat företagets resultat och ställning. Årsredovisningen ska upprättas i enlighet med de regler och riktlinjer som finns för redovisning, till exempel årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Redovisning är ett viktigt verktyg för företag och organisationer, eftersom det ger en strukturerad översikt över det ekonomiska läget samt möjlighet att följa upp och utvärdera verksamhetens resultat. Genom att anlita en professionell redovisningsbyrå kan företag få hjälp med att sätta upp och upprätthålla ett löpande ekonomiskt system, få rådgivning om skatter och avgifter samt hjälp med att upprätta årsredovisning.

LinkedIn
Twitter
Facebook

Kontakta Joakim för att hitta bästa lösningen för ditt företag

Redovisningsbyrå

Liknande inlägg

Bokföring för en enskild firma

Att driva en enskild firma innebär att du är självständigt ansvarig för alla delar av din verksamhet, inklusive bokföringen. En god bokföring är nödvändig för

Fast pris från 695 kr/mån

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!

Kontakta mig!

En smartare redovisningsbyrå som jobbar digitalt med din bokföring

Vi förenklar ditt företagande!